بایگانی بخش موجر و مستاجر

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست ابطال قرارداد اجاره از طرف مستاجر به لحاظ مجهول بودن عین مستاجره

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست ابطال قرارداد اجاره از طرف مستاجر به لحاظ عدم ذکر مدت در عقد اجاره

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست ابطال قرارداد اجاره از طرف موجر به لحاظ عدم ذکر مدت در عقد اجاره