بایگانی بخش عقود و قراردادها

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست اجبار به انجام تعهد و احداث یکباب ساختمان تجاری و اداری

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست فسخ معامله به لحاظ عدم آگاهی خریدار از وجود حق انتفاع و استرداد وجوه پرداختی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ -

فسخ معامله به لحاظ عدم آگاهی خریدار از وجود حق انتفاع