بایگانی بخش ارتقای طبقه و رتبه شغلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه/ رتبه شغلی

img_yw_news
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲ -

ارزشیابی رتبه عالی

img_yw_news
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۲ -

بخشنامه در خصوص ارتقای رتبه های شغلی

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۱ -

ارتقای رتبه شغلی عالی