بایگانی بخش ارزشیابی کارکنان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

راهنمای سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان رسمی و پیمانی (غیرهیأت علمی)

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ -

فرم ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی دانشگاه (96)

img_yw_news
دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶ -

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 95

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 95

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ -

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 94

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 94   

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ -

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 93