بایگانی بخش مطالب بیمه تکمیلی

:: درنیان /تصاویر آزمایشگاه - ۱۳۹۴/۷/۱۱ -
:: درنیان /تصاویر کلینیک های تخصصی - ۱۳۹۴/۷/۱۱ -
:: درنیان /ارتباط با مرکز - ۱۳۹۴/۷/۱۱ -
:: درنیان /تصاویر داروخانه - ۱۳۹۴/۷/۱۱ -
:: مرکز درمانی درنیان/ بخش های درمانی - ۱۳۹۴/۷/۴ -
:: مهلت تحویل مدارک بیمه تکمیلی - ۱۳۹۴/۷/۱ -
:: انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی با بیمه ایران - ۱۳۹۴/۶/۲۹ -
:: علائم حیاتی - ۱۳۹۴/۶/۲۵ -
:: کمک های اولیه - ۱۳۹۴/۶/۲۵ -
:: فرم ها - ۱۳۹۴/۶/۸ -
:: اخبار بیمه تکمیلی - ۱۳۹۴/۴/۲۰ -
:: قرارداد با بیمه های درمانی - ۱۳۹۴/۲/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه اتومبیل/بیمه بدنه - ۱۳۹۳/۲/۲ -
:: واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه آتش سوزی - ۱۳۹۳/۲/۲ -
:: واحد بیمه/خلاصه قرارداد بیمه تکمیلی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/ارتباط با ما - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بخشنامه ها و آئین نامه ها - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه اتومبیل - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه اتومبیل/بیمه ثالث - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت/بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت/بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان خدماتی، صنعتی و تجاری - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت/بیمه مسئولیت مهد کودک - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت/بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/خلاصه قرارداد بیمه تکمیلی/قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/خلاصه قرارداد بیمه تکمیلی/قرارداد بیمه تکمیلی عادی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/سوالات متداول بیمه ای - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت/بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت/بیمه مسئولیت استفاده کنندگان از آسانسور - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اشخاص/ بیمه های حوادث - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
:: واحد بیمه/بیمه های اشخاص - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -