نظام پیشنهادها و ثبت ایده

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

فراخوان‌های ارائه پیشنهادها

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

دستورالعمل نظام پیشنهادها

جهت دریافت دستورالعمل نظام پیشنهادها اینجا را کلیک کنید

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

ورود به سامانه نظام پیشنهادها

http://pishnahad.tums.ac.ir

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

تفاوت ایده با پیشنهاد

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

مستندات قانونی

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

اهداف راه‌اندازی سامانه مدیریت پیشنهادها و بانک ایده

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

معرفی

ادامه...