پمفلت های میز خدمت

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

پمفلت فرآیندهای اداره استخدام و طرح

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

پمفلت خدمات کارشناسان میز خدمت

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

پمفلت گروه مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

پمفلت راهنمای فلوچارت تاسیس شرکت دانش بنیان

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

پمفلت پژوهشیار دانشجویی

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

پمفلت خدمات سامانه سیپاد

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

پمفلت اداره دانش آموختگان

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

پمفلت اداره دستیاری و تخصصی

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

پمفلت اداره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا تخصصی)

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

پمفلت اداره پذیرش و ثبت نام

ادامه...