دستورالعمل میز خدمت

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دستورالعمل میز خدمت

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

بخشنامه رئیس جمهور در مورد میز خدمت

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دستورالعمل ضرورت ایجاد میز خدمت

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

بخشنامه ایجاد میز خدمت جهت تسریع در امور مراجعین

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دستورالعمل میز خدمت سازمان اداری استخدامی کشور

ادامه...