انتصابات

img_yw_news
یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

انتصاب سرپرست امور مالی مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

انتصاب سرپرست اداره اموال دانشگاه

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

انتصاب دومین سرپرست معاونت مدیریت امور مالی دانشگاه

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

انتصاب سرپرست معاونت مدیریت امور مالی دانشگاه

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴

سرپرست امور مالی بیمارستان رازی

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴

سرپرست امور مالی مرکز بهداشت جنوب تهران

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴

سرپرست امور مالی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴

انتصاب سرپرست امور مالی فارابی

ادامه...