سامانه نظام استعدادیابی
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام

2 نام خانوادگی
3 نام پدر
4 کدملی تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
5 جنسیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زن
مرد
6 آخرین مدرک تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا و بالاتر
7 رشته تحصیلی
8 گرایش تحصیلی
9 رسته
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
اداري و مالي
اموراجتماعي
آموزشي و فرهنگي
بهداشتي ودرماني
خدمات
فناوري اطلاعات
فني ومهندسي
كشاورزي ومحيط زيست
10 رشته شغلی
11 پست فعلی
12 محل خدمت فعلی
13 ميزان آشنايى شما با زبان انگليسي یا سایر زبان ها؟
 IELTS
 TOEFL
 داراي مدرك توليمو
 داراي مدرك متفرقه
 مسلط ولي بدون مدرك
 آشنايي مقدماتي
 مسلط به زبان فرانسه
 مسلط به زبان آلماني
 مسلط به زبان عربي
14 بارگذاری فایل پرسشنامه خود اظهاری
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
15 بارگذاری فایل شناسنامه آموزشی
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
16 بارگذاری فرم 502 (خلاصه اطلاعات پرسنلی)

فرم 502 را می توانید از کارگزینی محل خدمت خوددریافت نمائید

لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
17 بارگذاری فایل پرسشنامه شماره یک
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
18 شماره تلفن همراه