فرم نظرسنجی
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 نام ونام خانوادگی
2 پست الکترونیک
3 تاریخ مراجعه

تاریخ شمسى:

4 شماره تماس
5 واحد اداری مربوطه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت توسعه مدیریت وبرنامه ریزی منابع
مدیریت توسعه سازمان
مدیریت امورحقوقی
مدیریت امور مالی
مدیریت فنی
مدیریت نظارت وتوسعه امور عمومی
مدیریت بودجه
معاونت فرهنگی
6 آیا اطلاع رسانی وراهنمایی لازم به صورت شفاف ودقیق برای انجام خدمات مورد نیازدرخواست به شما ارائه شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خیر
7 نحوه برخورد کارکنان باشما چگونه بوده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بسیارخوب
خوب
متوسط
بد
8 آیا خدمت موردنظرشما درموعد مقررانجام شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خیر
9 نام افرادی که مناسب ترین برخورد وهمکاری راباشما داشته اند مرقوم بفرمائید
10 نام افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را مرقوم بفرمائید
11 چنانچه درخواست خلاف مقررات ازجنابعالی شده است مرقوم بفرمائید.
12 لطفا نظرات وپیشنهادات خود را مبنی براصلاح امورمرقوم فرمائید.
13 بارگذاری مستندات قابل ارائه درصورت لزوم
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.