آخرین رویدادها

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه توانمندسازی روسا و کارشناسان امور اداری واحدهای تابعه دانشگاه

به منظورتوانمندسازی روساوکارشناسان امور اداری واحدهای تابعه،کارگاه آموزشی «مدیریت منابع انسانی وشیوه های استاندارد سازی آن»و« آشنایی باقوانین ومقررات اداری وآموزش سامانه ارزیابی عملکرد»برگزار می گردد... ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶

ماژول سوم ازدوردوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی

برگزاری ماژول سوم باعنوان "مدیریت مالی" با حضور مدیران دانشگاه های تهران ، شهید بهشتی ، علوم بهزیستی ، گیلان ، زنجان و سمنان از 18 لغایت 21 دی ماه 96 
ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان رسمی وپیمانی(غیرهیات علمی)

باعنایت به استقرار سامانه ارزیابی عملکردکارکنان،به استحضارمی رساند سامانه مذکوردرحال حاضربه صورت مکانیزه وهوشمندمستقروقابل بهره برداری می باشد،لذاباتوجه به اینکه هرواحد....

 

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

ماژول دوم از دور دوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان‌های دولتی (TOT)

آغاز ماژول دوم از دور دوم کارگاه آموزشی توانمند سازی مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کشور با عنوان بهبود کیفیت وایمنی بیمار ادامه...

خدمات پایگاه