بخش هاي اصلي

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 29844
  • کاربران حاضر در پایگاه : 0
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 18
  • بازدید دیروز : 11046
  • بازدید کل : 21584811

آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت علمی مصوب هیأت امنا - تاریخ اجرا 1/1/86

فصل دوم : ساختار و تشکیلات

ماده 21-دانشگاه مکلف است سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات تفصیلی واحدهای ستادی، پشتیبانی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی، ارکان و حدود مسئولیتها را با رعایت تبصره ذیل انجام داده و به تصویب هیات امناء برساند.

تبصره :

تعداد پستهای سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه با توجه به شاخصهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و نیاز دانشگاه تعیین شده و پس از تصویب هیات امناء قابلیت اجرایی دارد.

ماده 22- تشکیل بانک پستی، ایجاد پستهای ثابت، موقت، ستاره دار و با نام ، براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط دانشگاه تهیه و به تایید هیات امناء می رسد.

ماده 23- هر یک از کارمندان دانشگاه متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود. استخدام افراد بدون داشتن پست سازمانی ممنوع است .

ماده 24- نمودار و تشکیلات تفصیلی دانشگاه حداقل هر 5 سال یکبار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

ماده 25-  شرایط احراز رشته های شغلی رسته های مختلف به استناد تصویب ظرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه توسط هیات امنا خواهد بود.بدیهی است تا تصویب طرح توسط هیات امناءبر اساس طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

ضوابط و دستورالعمل ایجاد، اصلاح و تغییر  عنوان پست های سازمانی موضوع بند 20 سی امین نشست هیأت امناء محترم دانشگاه
1- ایجاد واحد سازمانی جدید یا تغییر عنوان واحد جدید متناسب با وظایف مربوط در تمام سطوح ( معاونت، مدیریت، اداره، گروه و سایر عنوان های مشابه) مشروط بر آنکه با ادغام یا تغییر عنوان واحدهای ذیربط سطح  ارتقاء سطح سازمانی صورت نگیرد . در صورت لزوم ارتقاء سطح سازمانی، حسب مورد مراتب می بایست به تایید هیات امناء دانشگاه برسد.
2-حذف پست ها و واحدهای سازمانی در تمام سطوح سازمانی( معاونت، مدیریت، اداره، گروه و سایر عنوان های مشابه) به تبع اصلاح روش های انجام کار ویا تغییر شرح وظایف امکان پذیر است.
3-انتقال وظایف اجرایی از واحد های حوزه مرکزی(ستادی ) به واحدهای تابعه یا اقماری به همراه انتقال پستهای سازمانی مربوط امکانپذیر است.
4- انتقال پستهای سازمانی در بین واحدهای مختلف دانشگاه با توجه به ماهیت و حجم وظایف مشروط به عدم انتقال پستهای سازمانی واحد ها از پائین به بالا (واحد ها به ستاد) امکانپذیر است.
5-تدوین تشکیلات واحدهای جدیدالتاسیس و توسعه یافته و انجام تغییرات ، اصلاحات ، حذف و ایجاد پستهای سازمانی با رعایت ضوابط و دستور العمل تشکیلات از طریق کار بینی و زمان سنجی فعالیتها صورت می گیرد.
6-اصلاح یا تغییر عناوین پست های سازمانی با رعایت نکات زیر امکان پذیر است:
1-6- عدم تغییر عنوان پستهای سازمانی هیئت علمی به غیر هیئت علمی
2-6- عدم تغییر عنوان پستهای سازمانی اصلی به پشتیبانی
3-6- عدم تغییر عنوان پستهای سازمانی کادر پرستاری به غیر کادر پرستاری
4-6-تغییر عناوین در راستای ارتقا سطح پست سازمانی می باشد مگر در موارد استثنائی از قبیل صدور احکام از طریق مراجع قانونی
5-6- تغییر عناوین در راستای ایفای وظایف اصلی و قانونی واحد بوده و منجر به حذف یا اختلال آنها نشود.
6-6- برای ایجاد پست سازمانی کارشناس مسئول در تشکیلات تفصیلی دانشگاه، علاوه بر مدنظر قراردادن سایر شرایط مثل تنوع وظایف در یک واحد، حداقل می بایست دو پست کارشناسی در زیر مجموعه آن باشد.
7-6- ایجاد هرگونه پست سازمانی در تشکیلات واحدهای تابعه منوط به داشتن شرایطی ازقبیل: وجود جایگاه سازمانی ، مطابقت با عناوین رسته ها و رشته های طبقه بندی مشاغل، حجم کار، وجود پست سازمانی بلاتصدی مناسب جهت تبدیل و... می باشد. 

سیاست ها و خط مشی های حاکم بر فعالیت های تشکیلاتی دانشگاه
 تجمیع واحد های سازمانی و کاهش تعداد پست های سازمانی.
 حذف واحدهای غیرضروری از ساختار سازمانی
 حذف واحدهای موازی و تمرکز هر فعالیت منحصراٌ در یک واحد تشکیلاتی 
 
ضوابط تهیه تشکیلات برای واحدهای جدید و توسعه یافته
معاونت درمان

تدوین تشکیلات برای بخش های جدیدالتاسیس و یا توسعه یافته بیمارستان ها با رعایت نکات زیر صورت می پذیرد:
- ایجاد بخش جدید ، توسعه بخش و افزایش تخت
- تأیید حوزه معاونت درمان دانشگاه در قالب فرم ارزیابی بیمارستان

معاونت بهداشتی
تدوین تشکیلات برای بخش های جدیدالتاسیس شبکه های بهداشتی درمانی تابعه و مرکز بهداشت جنوب تهران با رعایت نکات زیر صورت می گیرد:

الف. اخذ مجوز از معاونت بهداشت وزارتخانه متبوع
ب. رعایت ضوابط طرح های گسترش شبکه های بهداشتی درمانی
شبکه بهداشتی درمانی
1-طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی دانشگاه هر 5 سال یکبار توسط معاونت بهداشت وزارتخانه متبوع بر اساس سیاست های ملی و استراتژیک تهیه و به دانشگاه ابلاغ می شود.
ایجاد هرگونه تغییر در تشکیلات تشکیلات واحد های بهداشتی درمانی خارج از طرح های گسترش منحصرا" با موافقت معاونت بهداشتی وزارت متبوع و تأیید مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری امکانپذیر خواهد بود.

معاونت آموزشی
تدوین تشکیلات برای دانشکده ها با رعایت نکات زیر امکانپذیر است:
اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور
اخذ اساسنامه امضا شده توسط  وزیر محترم وقت

تدوین تشکیلات برای گروههای آموزشی :
اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور

معاونت پژوهشی
تدوین تشکیلات برای مراکز تحقیقاتی با رعایت نکات زیر امکانپذیر است:
اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور
اخذ اساسنامه امضا شده توسط  وزیر محترم وقت - 

تدوین تشکیلات برای پژوهشکده با رعایت نکات زیر امکانپذیر است:
اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور
اخذ اساسنامه امضا شده توسط  وزیر محترم وقت 
وجود حداقل سه مرکز تحقیقاتی در زیر مجموعه آن
 
تدوین تشکیلات برای پژوهشگاه با رعایت نکات زیر امکانپذیر است:
اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور
اخذ اساسنامه امضا شده توسط  وزیر محترم وقت
وجود حداقل سه پژوهشکده در زیر مجموعه آن

تدوین تشکیلات برای گروههای پژوهشی :
اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور 
 
پستهای سازمانی مشمول مصوبه 46/14
در راستای واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرائی به بخش غیر دولتی موضوع بخشنامه 64/14 مورخ 31/1/79 شورای عالی اداری، پست های مربوط به امور نقلیه، امور چاپ انتشارات، امور آشپزخانه و امور خدمات عمومی و تأسیسات مشمول این مصوبه می باشند.
پستهای سازمانی بلاتصدی مشمول مصوبه 46/14 مورخ 31/1/79 شورایعالی اداری حذف و به سایر عناوین مورد نیاز دانشگاه با رعایت استانداردها تغییر می یابد.
ایجاد پستهای سازمانی مشمول مصوبه 46/14 مورخ 31/1/79 ممنوع می باشد .
انتقال کارکنانی که پست سازمانی آنهامشمول مصوبه 46/14مورخ 31/1/79 می باشد فقط به همراه پست سازمانی مربوطه امکانپذیر است.
اختصاص پست های مصوبه 46/14 به سایر کارکنان پس از بلاتصدی شده ممنوع می باشد. CAPTCHA
دفعات مشاهده: 9829 بار   |   دفعات چاپ: 552 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 94 بار   |   0 نظر