آمار سایت

 • کل کاربران ثبت شده : 29747
 • کاربران حاضر در پایگاه : 0
 • مهمانان حاضر در پایگاه : 23
 • بازدید دیروز : 3635
 • بازدید کل : 21271537

اعلام عناوین پیشنهادی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1397/7/23 | 

با توجه به تاکید ریاست محترم مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور مبنی بر انتخاب عناوین پایان نامه های فراگیران سطح ارشد دوره های توانمندسازی حسابداری و  مدیریت دولتی با گرایش های توسعه منابع انسانی و مالیه و بودجه عمومی، معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع و  مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه اولویت های پژوهشی خود را در این راستا اعلام کردند.
فراگیران دوره های توانمندسازی مربوطه می توانند با الهام از اولویت های پژوهشی ذکر شده و با مشورت و هماهنگی با استاد راهنما نسبت به تکمیل پروپوزال پایان نامه و اعلام آن به مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور در موعد مقرر حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری اقدام نمایند.

 
عناوین پیشنهادی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه 
 • ارایه مدل راهبردی توانمندسازی آموزشی کارکنان در نظام سلامت و پیاده‌سازی آن در کشور
 • طراحی مدل جامع سنجش اثربخشی آموزش های ضمن خدمت ارائه شده به نیروی انسانی
 • ارائه مدل بومی اثر تفویض اختیار مدیران بر توانمندسازی و ارتقاء اثر بخشی سرمایه انسانی
 • ارائه الگو برای ارزیابی و توسعه مهارت تفویض اختیار مدیران
 • بررسی اهمیت راهبردی تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمان‌های دولتی
 • بررسی رابطه بین بعد انگیزشی و مشارکتی در توانمند سازی مدیران
 • بررسی رابطه بین سیستم حقوق و دستمزد با بهره وری، تعهد سازمانی و رضایت و عملکرد شغلی کارکنان
 • طراحی مدل بومی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه
 • بررسی و تأثیر شایسته سالاری بر رضایت مندی و پیشرفت شغلی کارکنان
 • طراحی مدل انتصاب مدیران
 • طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران
 • طراحی مدل بومی تسهیم دانش در معاونت توسعه
 • طراحی داشبورد مدیریت منابع (مالی، انسانی و ...)
 • ارائه مدل بومی توزیع نیروی انسانی دانشگاه
 • استخراج عارضه‌های سازمانی موجود با استفاده از مدل تعالی منابع انسانی
 • طراحی الگوی بهینه انتخاب و انتصاب روسای حسابداری
 • طراحی مدل محاسبه قیمت تمام شده استاندارد بر اساس متد بودجه ریزی بر مبنای صفر
 • ارائه مدل بومی مدیریت کیفیت در دانشگاه
 • طراحی الگوی رقابت در ارائه خدمات بیمارستان های دولتی
 • بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد حرفه‌ای- سازمانی کارکنان
 • بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر توسعه اعتماد در بین کارکنان
 • بررسی وضعیت تعادل جنسیتی نیروی انسانی موجود و راهکارهای ارتقاء آن
 • بررسی عوامل موثر مدیریت منابع انسانی بر بهبود و ارتقای کارایی حرفه‌ای کارکنان در اجرای طرح تحول سلامت
 • تعیین عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کارکنان حوزه سلامت
 • بررسی اثر تعهد سازمانی بر ماندگاری نیروی انسانی متخصص و استعدادهای درخشان
 • آسیب شناسی رفتار سازمانی و بررسی عوامل مؤثر در بهبود سلامت اداری
 • عوامل موثر بر ماندگاری نیروی انسانی متخصص و تدوین گزینه های سیاستی کاربردی برای ارتقای آن
 • بررسی نقش انرژی به عنوان یک استراتژی با رویکرد کاهش مصرف در سازمان‌ها
 • بررسی مقدار و علل کسورات بیمه‌ای و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آن با استفاده از تکنیک حل مساله
 • بررسی عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار در دانشگاه
 • بررسی و ارائه مدل موانع موجود در بهبود فضای کسب و کار
 • ارائه مدل کسب و کار در راستای بهبود محیط کسب و کار دانشگاه
 • نصب و استقرار سامانه مدیریت آزمایشگاه ها جهت راه اندازی پایگاه اینترنتی مدیریت آزمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • چابکی فرآیند ترخیص با طراحی داشبورد اسناد مالی و مستندات پرونده بیماران
 • بررسی سیستم های اطلاعاتی در بستر هوشمندسازی
 • طراحی مدل بومی ایمنی فضاهای ستادی، مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • طراحی و استقرار مدل ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی بخش سلامت
 • تدوین منشور اخلاق حرفه ای در معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع در راستای نهادینه کردن شاخص‌های اخلاقی
 • ارائه راهکارها در خصوص افزایش توان جذب منابع مالی و خلق منابع جدید مبتنی بر دانش
 • بررسی هزینه منفعت سالن های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • تدوین و ارائه بسته‌های سرمایه گذاری مشخص برای جذب سرمایه های خارجی
 • ارائه راهکار افزایش مشارکت مردمی در هزینه های سلامت
 •  بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت‌های مردمی
 • تهیه دستورالعمل بومی واگذاری خدمات سلامت
 • تدوین طرح جامع مراکز درمانی و دانشکده‌های تابعه دانشگاه
 • ارائه مدل رفاهی دانشگاه
 • طراحی مدل بومی ارتقای سلامت کارکنان دانشگاه
 • بررسی تاثیر امکانات و خدمات رفاهی بر انگیزش و کارایی کارکنان
 • بررسی میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات رفاهی و اثرات آن بر عملکرد کارکنان
 • ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوری در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺷﺎیستگی ﻣﺪیران
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮآیند ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوری و ﺑﻠﻮغ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی راﻫﺒﺮدی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوری در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺷﻨﺎﺳﺎیی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوری در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺷﺎیسته ﺳﺎﻻری ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎیسته ﺳﺎﻻری و ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ارزیابی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺪیریت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 • ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ادراک ﻣﺪیران از ﺷﺎیستگیﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﺒﮏ مدیریت آﻧﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ادراک ﻣﺪیران از ﺷﺎیستگیﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺿایت ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ادراک ﻣﺪیران از ﺷﺎیستگی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺷﺎیستگی ﻣﺪیران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل ﺷایستگی ﻣﺪیران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان ﻣﻬﺎرﺗﯽ و اﻓﺰایش اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزی ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ 
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎ ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺪیریتی ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺷﻨﺎﺳایی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • اوﻟویت ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎرﮐﻨﺎن در داﻧﺸﮕﺎه
 • ﺷﻨﺎﺳﺎیی اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی استراتژیک ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺗﺪوین ﺳﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺑﺮآورد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻪ ﻫﺎ
 • ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآیندهای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺪیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 
 
 
 
 
دفعات مشاهده: 812 بار   |   دفعات چاپ: 148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر