شرایط حذف و اضافه بیمه شدگان درمان تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۷ | 

شرایط حذف و اضافه بیمه شدگان

افرادی که در طول قرارداد می توانند به لیست بیمه شدگان اضافه شوند

مهلت

مدارک لازم

نوزادان ( از تاریخ تولد تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی طرح بیمه شده اصلی قرار خواهند گرفت )

دو ماه از تاریخ تولد

نامه مرکز به انضمام تصویر صفحه اول شناسنامه نوزاد ( از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود )

افراد جدید الاستخدام و کارکنان انتقالی

( از تاریخ مندرح در حکم کارگزینی تحت پوشش قرار خواهد گرفت )

دو ماه از تاریخ وقوع

نامه مرکز به انضمام تصویر حکم کارگزینی ( از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود .)

همسرکارکنانی که در طول مدت قرارداد ازدواج کـــرده اند

دو ماه از تاریخ عقد

نامه مرکز به انضمام تصویر عقد نامه و یا صفحه دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر (از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود .)

افرادی که در اثنـای سال بیمه ای تحت کفالت بیمه شده اصلی قرار خواهندگرفت

دو ماه ازتاریخ شروع کفالت

نامه مرکز به انضمام تصویر مدارک قانونی کفالت  ( از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود)

افرادی که در طول قرارداد می تواننداز  لیست بیمه شدگان حذف  شوند

مهلت

مدارک لازم

فوت شدگان

دو ماه از تاریخ فوت

نامه مرکز به انضمام تصویر گواهی فوت                                 ( از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود )

خروج از کفالت

دو ماه از تاریخ وقوع

نامه مرکز به انضمام تصویر مدارک قانونی خروج از کفالت     ( از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود .)

کارکنانی که رابطه همکاری یا استخدامی آنان با دانشگاه  قطع میشود

دو ماه از تاریخ وقوع

نامه مرکز به انضمام ابلاغ اخراج ، پایان کار ، بازنشستگی و ... (از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود .)CAPTCHA