/ فرایند صدور بیمه مسئولیت کارفرما

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۷ | 

فرآیند  صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

عملیات صدور بیمه نامه در بیمه های مسئولیت مانند ترتیب متعارف در سایر رشته های بیمه می باشد و جزئیات آن بشرح زیر است:

 1. بیمه گزار بایستی فرم پیشنهاد بیمه را کامل و خوانا و تکمیل و امضاء نماید. (در صورتیکه متقاضی بیمه دارای شخصیت حقوقی باشد پیشنهاد بیمه را مهر و امضاء نماید.)

 1. با توجه به نوع فعالیت بیمه گزار (کارفرما) مدارک زیر از وی اخذ گردد.
  • در مورد پروژه های ساختمانی آخرین جواز معتبر اخذ شده از شهرداری
  • در مورد پروژه های عمرانی، یک نسخه از پیمان و نقشه اجرایی و برنامه زمانبندی کار
  • در صورتیکه نوع فعالیت بیمه گزار تولیدی و یا خدماتی باشد. دریافت مدارک مندرج در بندهای 1/2 و 2/2 معنی ندارد و بیمه گزار باید وضعیت محل مورد بیمه، نوع تجهیزات و نوع فعالیتهای خود را شرح دهد.

 1. ارتباط قراردادی کارفرما (بیمه گزار) با کارگر مورد توجه قرار گیرد بعبارت دیگر نوع رابطه استخدامی کارفرما و کارگر مورد دقت قرار گیرد و با توجه به آن بشرح زیر عمل گردد.
  • در مواردیکه تمام و یا بخشی از کارکنان بیمه گزار از کارکنان ثابث بیمه گزار می باشند لیست اسامی آنان اخذ و ضمیمه پیشنهاد گردد.
  • در مواردیکه تمام و یا بخشی از کارکنان بیمه گزار متغیر (غیر ثابت) هستند و یا به هر دلیل مستدل دیگری ارائه اسامی کارکنان برای بیمه گزار مقدور نباشد ضروریست بیمه گزار حداقل و حداکثر نیروی کار متغیر را اظهار نماید.

 1. در بررسی پیشنهاد بیمه نامه و جهت کنترل بیشتر اظهارات بیمه گزار لازم است به نکات زیر توجه گردد.
  • تطبیق مدارک اخذ شده با مندرجات پیشنهاد بیمه نامه تکمیل شده.
  • در پروژه های ساختمانی به مساحت کل زیر بنا بطور دقیق توجه گردد و با جواز ساختمان تطبیق داده شود و همچنین تعداد طبقات ساختمان را به تفکیک طبقات بالاتر از سطح زمین و طبقات زیرزمین مشخص گردیده باشد.
  • در مورد پروژه های عمرانی مشخصات کلی کار مورد بررسی قرار گرفته و دقت شود که آیا نیروی کار متناسب با فضای کار می باشد یا خیر.
  • در فعالیتهای تولیدی به ماشین آلات مورد استفاده و حجم تولیدات و نیروی کار مورد نیاز برای آنها توجه شود.
  • در فعالیتهای خدماتی و تعمیراتی بایستی حجم تجهیزات با اپراتورها و کارگران مورد نیاز برای آنها تطابق داشته باشد.
   . بعنوان مثال: چنانچه در یک واحد تعمیراتی یا تولیدی 5 دستگاه ماشین در چرخه تولید وجود داشته و هر ماشین یک کارگر نیاز داشته باشد قطعاً تعداد کارگران این واحد نباید از 5 نفر کمتر باشد
  • چنانچه کارکنان بیمه گزار متغیر هستند و ارائه اسامی آنان امکان پذیر نمیباشد. بایستی محدوده محل کار را بطور کامل و دقیق اعلام نماید بدیهی است در اینصورت کارکنان بیمه گزار فقط در محدوده تعریف شده بیمه نامه می باشند.

 1. در ارتباط با تعداد کارکنان به بیمه گزار تفهیم گردد که موظف است حداقل و حداکثر نیروی کار واقعی را اعلام نماید و رد صورت اظهار خلاف واقع و یا کتمان واقعیت بیمه گر طبق قانون بیمه نامه عمل خواهد نمود.
 2. چنانچه در پاسخهای ارائه شده در پرسشنامه ابهام و یا تناقص وجود دارد و یا نوع فعالیت پر خطر میباشد و همچنین در پروژه های ساختمانی که بیش از 15 طبقه می باشند و یا تعداد زیرزمین بیش از دو طبقه می باشد از محل مورد بیمه بازدید و گزارش کارشناسی تهیه گردد.    

پس از بررسی پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه و محاسبه حق بیمه برای صدور بیمه نامه فرم بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان بشرح زیر تکمیل میگردد:

 1. شماره قرارداد که از دفتر صدور مسئولیت استخراج خواهد گردید با قید کد شعبه و کد رشته و شماره سریال بیمه در متن بیمه نامه درج میگردد.
 2. نام نمایندگی و کد نمایندگی در بیمه نامه در مکانهای تعیین شده درج میگردد.
 3. شماره پیشنهاد بیمه گزار (در صورت وجود) و تاریخ آن در محلهای پیش بینی شده قید گردد.
 4. نام بیمه گزار و نشانی تماس وی در بیمه نامه درج میگردد.
 5. در محل پیش بینی شده در بیمه نامه بعنوان موضوع کار، لازم است مشخصات کامل پروژه مورد بیمه قید گردد.
 6. درج نشانی محل کار، که محدوده مسئولیت بیمه گر را تعیین می نماید بطور کامل قید گردد.
 7. سایر موارد از جمله تعهدات بیمه گر، مدت بیمه، حق بیمه، تاریخ صدور بطور کامل در محلهای پیش بینی شده قید گردد.
 8. چنانچه پرداخت حق بیمه تقسیط گردد. جمله زیر در شرایط خصوصی درج شود و یا بوسیله صدور الحاقیه جزء شرایط بیمه گردد.

مدارک مورد نیاز صدور بیمه نامه :

 • برگه در خواست باتوجه به نوع تسهیلات در خواستی
 • مدارک و مجوزهای لازم با در نظر داشتن نوع تسهیلات نظیر مبایعه نامه، جواز کسب یا تولید
 • اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی
 • فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی در امور تولیدی یا خدماتی
 • فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه کار متقاضی در امور تولیدی و خدماتی
 • اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضی در صورتیکه قرار داد در دفاتر رسمی منعقد نشود

نکاتی در نرخ حق بیمه :

حق بیمه این بیمه نامه بر مبنای نوع فعالیت بیمه گزار در دو بخش جداگانه بشرح فعالیتهای مرتبط با احداث ساختمان و سایر فعالیتها، طبق تعرفه حق بیمه تعیین شده به روش زیر محاسبه میگردد:

 • کلیه محاسبات تا دو رقم اعشار انجام گیرد.
 • ضریب نیروی کار بر مبنای مساحت کل زیربنا و براساس ستونهای یک و دو سه جدول شماره یک، تعرفه محاسبه گردد.
 • چنانچه پروژه مورد بیمه بصورت بلوک و یا پاساژ باشد میزان افزایش ضریب نیروی کار طبق جدول شماره 3 تعرفه محاسبه و به ضریب نیروی کار بدست آمده قبلی (براساس بند 2) اضافه گردد.
 • ضریب نهایی نیروی کار بدست آمده با متوسط نیروی اظهار شده توسط متقاضی بیمه مقایسه گردد و هر کدام بیشتر بود ملاک ضریب نیروی کار برای محاسبه حق بیمه قرار گیرد. (منظور از متوسط نیروی کار اظهار شده، حداکثر بعلاوه حداقل نیروی کار تقسیم بر دو می باشد.)
 • چنانچه در سال اول فقط قسمتی از پروژه مورد بیمه اجرا گردد و یا در زمان درخواست بیمه درصدی از کار انجام شده باشد ، در هر حال شرایط مذکور تأثیری در محاسبه ضریب نیروی کار نداشته و ملاک محاسبه ضریب نیروی کار، کل زیربنا پروژه مورد بیمه می باشد.
 • جهت تعیین نرخ حق بیمه چنانچه تعداد طبقات ساختمان حداکثر شش طبقه باشد نرخ حق بیمه طبق ستون 4، جدول شماره یک تعرفه محاسبه گردد.
 • چنانچه ساختمان مورد بیمه بیش از شش طبقه باشد، طبق جدول شماره 2، تعرفه به ازای افزایش تعداد طبقات، میزان افزایش نرخ حق بیمه محاسبه و با نرخ حق بیمه بدست آمده در بند 6 جمع گردد.
 • نرخ حق بیمه بدست آمده چنانچه طبق تعرفه مستلزم افزایش نرخ و یا کاهش نرخ (تخفیف) باشد موارد مذکور انجام و نرخ نهائی حق بیمه محاسبه گردد.
 • نرخ حق بیمه و همچنین ضریب نیروی کار هیچ ارتباطی به حداکثر تعهدات بیمه گر (سقف تعهد) در طول مدت بیمه ندارد.
 • چنانچه تعدادی از طبقات ساختمان اجرا شده باشد و یا اجرای کل تعداد طبقات در سال اول بیمه انجام نگیرد این شرایط تأثیری در نرخ حق بیمه محاسبه شده در بندهای 6 و 7 نخواهد داشت
 • فرمول محاسبه حق بیمه سالیانه:

حق بیمه هزینه های پزشکی = حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه پزشکی هر نفر* نرخ نهائی حق بیمه (به درصد)* ضریب نهائی نیروی کار

حق بیمه فوت و نقص عضو = حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو هر نفر* نرخ نهائی حق بیمه (به هزار) * ضریب نهائی نیروی کار

حق بیمه سالیانه بیمه عبارتست از حاصل جمع حق بیمه هزینه های پزشکی بعلاوه حق بیمه فوت و نقص عضو.

تخفیف عدم خسارت:
تخفیف عدم خسارت برای هر سال ده درصد و حداکثر بیست درصد تعیین گردیده است.CAPTCHA