کارشناسان واحد بیمه دانشگاه

­

­

AWT IMAGE

AWT IMAGE

کارشناس بیمه های اشخاص: سرکار خانم مرودشتی ­­ شماره تماس: 81633208-021­

­کارشناس بیمه های اشخاص: جناب آقای بابائی مهر ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­­­­ شماره تماس: 81633207-021­

کارشناس بیمه های اشخاص: سرکار خانم فلاح شماره تماس: 81633018-021­

کارشناس بیمه های اموال و مسئولیت
: سرکار خانم چوپانی ­ ­ ­ ­ ­­­­­­­­ شماره تماس: 81633122-021

فکس:81633018-021

­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­CAPTCHA