کارشناسان واحد بیمه دانشگاه

­

­

AWT IMAGE

AWT IMAGE

کارشناس بیمه های اشخاص: سرکار خانم مرودشتی ­­ شماره تماس: 64432379-021­ فکس:66419539-021

­کارشناس بیمه های اشخاص: جناب آقای بابائی مهر ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­­­­ شماره تماس: 81633207-021­ فکس:81633018-021

کارشناس بیمه های اموال و مسئولیت
: سرکار خانم چوپانی ­ ­ ­ ­ ­­­­­­­­ شماره تماس: 81633122-021

 

­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­CAPTCHA code