کتاب‌هاى تازه
 مبانی مديريت و رفاه کارکنان
 اصول و ومهارت های کاربردی ارتباط در محيط کار
 مديريت انبار و تدارکات
 مديريت امور قرارداد ها
 تحقيقات کاربردی در معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزی دانشگاه
    عنوان بخش کتاب
    کتاب های منتشره معاونت توسعه  3
کتاب‌هاى برتر
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌